فونت درشت تر      فونت کوچک تر

نظرسنجی

1.به کدام قسمت از اداره وبه چه منظوری مراجعه داشته اید:

ورودی نامعتبر

2.آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم "به نحو مطلوب" برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

ورودی نامعتبر

3.آیا خدمات مورد نیاز جنابعالی به موقع ارائه گردید؟ در صورت امکان نام مسئول امر:

ورودی نامعتبر

4.راهنمایی و ارایه اطلاعات، تا چه اندازه بصورت شفاف و دقیق به شما ارایه شده است؟

ورودی نامعتبر

5.سرعت ارایه خدمات توسط کارکنان در چه سطحی بوده است؟

ورودی نامعتبر

6.به نظر شما کارکنان واحد موردمراجعه شما کدامیک ازخصوصیات زیر را دارا می باشند

ورودی نامعتبر

7.چندین بار چند بار برای انجام کار خود به این واحد مراجعه کرده اید

ورودی نامعتبر

8.علت مراجعه مکرر را در چه میدانید؟

ورودی نامعتبر

9.در مجموع چقدر از نتیجه مراجعه خود به این واحد راضی هستید

ورودی نامعتبر

در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید

نام ونام خانوادگی :
ورودی نامعتبر

شماره تماس :
ورودی نامعتبر