فونت درشت تر      فونت کوچک تر

خدمات  معاونت پیشگیری

اگاه سازی احاد مردم  آگاهسازی پیشگیری از اعتیاد ارائه آموزش پیشگیری از اعتیاد ارائه آموزش های عمومی در حوزه سلامت روان ارایه آموزش کاهش آسیب، درمان و بازتوانی
آموزش های عمومی سلامت روانی اجتماعی ) آموزش
پیش از ازدواج ، آموزش زندگی خانواده 
تائید صلاحیت و معرفی به بیمه سلامت جهت دریافت بیمه درمان عتیاد ارائه اطلاعات تحلیلی از وضعیت آسیب های اجتماعی رائه آموزش های عمومی در حوزه سلامت اجتماعی)فضای مجازی غربالگری )غربالگری اضطراب کودکان 5 تا 6 سال
غربالگری ، تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان ارایه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری حمایت و توانمندسازی افراد مبتلا به ایدز حمایت و توانمندسازی افراد مبتلا به ایدز آگاهسازی آحاد مردم )ارائه خدمات سلامت روانی
اجتماعی(
ارایه خدمات کاهش آسیب و سرپناه شبانه معتادین ارائه آموزش های عمومی در حوزه سلامت روانی) مهارت ویژه کارکنان ارایه خدمات درمان اعتیاد اقامتی میان مدت صدور مجوز مرکز مشاوره ژنتیک خدمات مبتنی بر مراکز روزانه ) ارائه مشاوره روانشناختی حضوری)
خدمات مبتنی بر مراکز روزانه ) ارائه مشاوره روانشناختی مجازی) پرداخت یارانه مشاوره ژنتیک خدمات مبتنی بر مراکز روزانه ) ارائه مشاوره روانشناختی تلفنی حمایت های موردی و مستمر )پرداخت یارانه مشاوره روانشناختی خدمات مبتنی بر مراکز روزانه (ارائه حمایتهای روانی اجتماعی پس از بلایا
آموزش پیشگیری از ایدز پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد ارائه آموزش های عمومی در حوزه سلامت اجتماعی )ترویج رفتار مدنی پایگاه سلامت اجتماعی ارایه خدمات سرپایی درمان اعتیاد
ارایه مشاوره ژنتیک صدور مجوز واگذاری خدمات )دفتر و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی ارایه خدمات درمان اعتیاد در مراکز اجتماع درمان مدار پرداخت یارانه درمان اعتیاد

خدمات معاونت مشارکت ها

 

صدور مجوز مراکز غیردولتی صدور مجوز انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه ها تایید صلاحیت و معرفی جهت معافیت از پرداخت حق
انشعاب آب،گاز و برق
جلب و جذب مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه جبران کارایی معلولین) پرداخت یارانه ارتقاء کارآیی معلولان شاغل
در بخش غیر دولتی(
پرداخت بیمه سهم خویش فرما پرداخت بیمه سهم کارفرما  پرداخت کمک هزینه تامین مسکن به خانواده های تحت