فونت درشت تر      فونت کوچک تر

ارتباط با مدیران ستادی

نام مقام تلفن حومه استان کشور
دکتر عباس صادق زاده مدیر کل 034-32132201
عباس بلندی معاون پشتیبانی و منابع انسانی 32132210 - 034
مهدی نخعی سرپرست معاونت امور پیشگیری
دکتر علیرضا اسدی معاون امور توانبخشی 034-2132215
علیرضا وحید زاده معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی ،مشارکتهای مردمی و اشتغال 034-31211054
احمد حسن زاده رئیس اداره حراست 034-2132209
اعظم عرب زاده مسئول دفتر مدیریت عملکرد 034-31211053
بهروز عینی رئیس دفتر مدیر کل 034-32132201
افسانه قاضی زاده مسئول روابط عمومی 034-32132216
پریسا طبیب زاده رئیس اداره فناوری اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداری 034-32132211
مرجان سلطانی مشاور مدیر کل در امور بانوان 034-32132201
محمود منصوری معاون امور اجتماعی 034-32132206