اگهی فراخوان تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی سال 1397

آگهی روزنامه فراخوان تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی سال 1397

برای دیدن مطالب مربوط به فراخوان عمومی تاسیس مراکز حوزه پیشگیری اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به لیست موسسات خیریه و مجتمع معاونت مشارکتها اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به نیاز سنجی معاونت اجتماعی  اینجا را کلیک کنید

برای دیدن مطالب مربوط به نیاز سنجی حوزه توانبخشی اینجا را کلیک کنید